Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2023

Gösterim: 291

Üniversitemiz Senatosu Tarafından Deprem Sebebiyle Bahar Yarıyılı Eğitim-Öğretim Süreci Hakkında Alınan Kararlar

Kahramanmaraş merkezli depremin ülkemiz genelindeki etkileri, depremden etkilenen vatandaşlarımız ile öğrencilerimizin barınma durumları, sosyal koşullar ve sürdürülebilir öğretim süreçleri gibi birçok faktör bir arada değerlendirilerek 2022-2023 Bahar Döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasının uygun olacağına Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca karar verilmiş olup öğrencilerimizin eğitimlerini, nitelikten ödün vermeden mümkün olan en etkin, verimli ve kesintisiz bir şekilde sürdürebilmelerini sağlamak için ön lisans, lisans ve lisansüstünde 2022-2023 akademik yılı Bahar Dönemiyle sınırlı olmak üzere;
 
- 2022-2023 Bahar Yarıyılında ön lisans, lisans, lisansüstü ve yabancı dil hazırlık programlarında eğitim-öğretimin BANÜ Uzaktan Öğretim Sistemi (LMS) üzerinden uzaktan öğretim yöntemi ile (online, çevrim içi olarak) yürütülmesine,
- Uzaktan öğretimle verilen derslerin kayıt altına alınarak bu süre içerisinde derse katılamayacak öğrenciler için derslerin BANÜ Uzaktan Öğretim Sistemi (LMS) üzerinden asenkron (çevrim dışı) olarak da sunulmasına,
- Uzaktan öğretim yöntemi ile verilen tüm dersler için öğretim materyallerinin (ders kitabı, ders notu, ders sunumu, ders videosu, ders kitabı linki, ders notu linki, ders sunumu linki, ders videosu linki vs.) ders sorumluları tarafından BANÜ Uzaktan Öğretim Sistemi (LMS)’ne yüklenmesine,
- Şartlar elverişli hale gelirse Nisan ayından sonra Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kararlarıyla harmanlanmış (hibrit) öğretim usullerinin değerlendirilmesine,
- Teori ve uygulama (laboratuvar, atölye, saha vb.) şeklinde kredilendirilen derslerin teorik kısmının uzaktan öğretim yöntemi ile yapılmasına, derslere ait uygulama kısmının ise Nisan ayından sonraya bırakılarak uzaktan öğretimin Nisan ayından sonra da devam etmesi halinde bu şekildeki uygulamaların ne şekilde (yaz döneminde yapılması, bir sonraki döneme ertelenmesi veya uygulamalı proje çalışmalarıyla tamamlanması, vb.) tamamlanacağının daha sonra kararlaştırılmasına,
-    "Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği" uyarınca devam eden uygulamalı eğitimlerin;
a. (6+2) veya (7+1) programı uygulayan Fakültelerin (+1) veya (+2) dönemdeki öğrencileri,
b. Lisans eğitimi veren diğer tüm programlarda İşletmede Mesleki Eğitim Uygulaması yapan öğrencileri (Bakınız: Yönetmelik Madde 12),
c. (3+1) veya (2+1) programı uygulayan Meslek Yüksekokullarının (+1) dönemdeki öğrencileri,
ç. Ön lisans eğitimi veren diğer tüm programlarda İşletmede Mesleki Eğitim Uygulaması yapan öğrencileri (Bakınız: Yönetmelik Madde 12),
kapsadığından bu öğrencilerin uygulamalı eğitimlerini yüz yüze mahallerinde yapmalarına,
- Uygulama derslerinin uygulanmasına dair program ve detaylar konusunda ilgili Birim Yönetim Kurullarının adı geçen yönetmelik kapsamında yetkili olduğuna,
- Mezuniyet için gerekli olan zorunlu stajların yüz yüze yerine getirilmesi gerektiğine,
- Özel öğrencilik taleplerinin 17 Mart 2023 tarihine kadar ilgili Birimlere yapılabilmesine,
- 17 Mart 2023 tarihine kadar talep eden öğrencilerin Bahar Döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve bu sürenin programın azami öğrenim süresinden düşülmemesine,
- 6 Şubat 2023 tarihi ve sonrasında 2022-2023 eğitim-öğretim yılı Güz Dönemine ait tek ders sınavları ile lisansüstü programlarda yeterlik veya tez sınavı olup katılamayanların 17 Mart 2023 tarihine kadar ilgili birimlere başvuruda bulunarak söz konusu sınavların Birim Yönetim Kurulları tarafından belirlenecek bir tarihte yapılmasına,
- Süresi içinde yapılamayan başvurularla ilgili öğrencinin mazereti doğrultusunda ilgili Birim Yönetim Kurulları tarafından gerekli kolaylığın sağlanmasına,
- Bahar döneminde yapılacak sınavlarla ilgili olarak ilerleyen süreçte Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından alınacak kararlara uygun olarak birimlerimizce ayrıca duyuru yapılmasına,
- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve ilgili resmi makamlar tarafından Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle alınan diğer önlem ve kolaylıklar çerçevesinde alınacak yeni kararlar ve uygulamaların duyurulmasına,
- Yükseköğretim öğrencilerimizin bu süreçte kütüphane ve okuma salonu gibi uygun fiziki mekânları kullanabilmelerine ve ihtiyaç duydukları alanda öğretim elemanlarımız tarafından destek sunulmasına
 
karar verildi.

Fotoğraflar